ikona facebooka ikona google plus Telefon +48 513 08 08 09

Telefon +48 91 421 09 57

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W Spółce ATAK LOGISTIK popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Działając za ATAK LOGISTIK, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez ATAK LOGISTIK – jako administratora Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez ATAK LOGISTIK, a także w celach marketingowych.

ATAK LOGISTIK jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ATAK LOGISTIK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Dubois 23, 71-610 Szczecin, NIP: 8513145972 , Regon: 320993329.
 2. ATAK LOGISTIK przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub zlecenia, na jedną lub kilka usług oferowanych przez ATAK LOGISTIK do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne ATAK LOGISTIK (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez ATAK LOGISTIK (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ATAK LOGISTIK w celach marketingowych własnych produktów i usług.
 3. ATAK LOGISTIK przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do realizacji zlecenia, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym ATAK LOGISTIK jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez ATAK LOGISTIK zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
 4. ATAK LOGISTIK przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e-mail służbowy, dane osoby wykonującej usługę (imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu służbowego, nr dowodu tożsamości).
 5. Przetwarzanie przez ATAK LOGISTIK wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 6. Przetwarzanie przez ATAK LOGISTIK wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez ATAK LOGISTIK a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez ATAK LOGISTIK
 7. Przetwarzanie przez ATAK LOGISTIK wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 8. Posiadane przez ATAK LOGISTIK dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez ATAK LOGISTIK są: pracownicy, współpracownicy ATAK LOGISTIK , biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez ATAK LOGISTIK w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 10. ATAK LOGISTIK nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 11. ATAK LOGISTIK przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). ATAK LOGISTIK przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 12. ATAK LOGISTIK ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 13. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez ATAK LOGISTIK na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez ATAK LOGISTIK danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez ATAK LOGISTIK . O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ATAK LOGISTIK poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 14. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail: b Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez ATAK LOGISTIK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie moich danych osobowych”.
 15. ATAK LOGISTIK informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez ATAK LOGISTIK Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez ATAK LOGISTIK Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych przez ATAK LOGISTIK”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszy pkt. we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z ATAK LOGISTIK lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, ATAK LOGISTIK uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez ATAK LOGISTIK Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone ATAK LOGISTIK wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 

Niniejsze informacje są również formą realizacji przez ATAK LOGISTIK, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Z poważaniem,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Monika Wołyńska.